Şirketler Hukuku

Hukuk büromuz ticari davalar ve uyuşmazlık çözüm mekanizmaları konusunda ve kuruluş, birleşme, şirket devralmaları, bölünme, sermaye şirketleri faaliyetleri, halka arz ve ortak girişim gibi şirket faaliyetlerinde yerli ve yabancı müvekkillerin ticari hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Sözleşmeler Hukuku

Ekibimiz bankacılık ve finans, ortaklıklar, yatırımlar,proje finansmanı, krediler, ticari alım satımlar, ticari hayatta karşılaşılan basit veya karmaşık ticari işlerle ilgili  sözleşme ve yazışmalar, yine bu kapsamda bayilik, finansal kiralama ve faktoring, taşımacılık, işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki sözleşmeler, gayrimenkul, tüketici ve sigorta gibi bütün sözleşme tiplerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi konularında uzun ve önemli tecrübelere sahip olup bu konuda yetkin kadroları istihdam etmektedir..

Yabancı Yatırımlar

Hukuk büromuz, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının veya bunların ortak ya da sahibi olduğu şirketlerin veya yurtdışındaki yabancı gerçek ve tüzel kişilerin  Türkiye’de direkt yatırım yapmadan önce veya özelleştirmelere girmeden önce veya yap-işlet-devret şeklindeki projelere girmeden önce veya başta devlet olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı ihalelere girmeden önce; hizmet almak için başvurduğu uluslararası bir Hukuk Bürosudur. Türkiye’de yatırıma karar verildikten sonra da yatırımla ilgili bütün hukuki süreci takip etmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de şirket kuruluşu, malvarlığı transferi, Türkiye’de yatırım alanları ve araştırmalarının yapılması, finansman araçlarının önerilmesi, devlet teşviklerinin belirlenmesi, yatırım kapsamındaki işçiler ve sosyal güvenlik hususları ile özellikle vergiler konusunda müvekkilleri bilgilendiren ve yatırım kararı alan müvekkilleri her türlü devlet ve özel kurum ve kişileri nezdinde temsil edebilecek tecrübeli kadrolara sahiptir.

Bu çerçevede uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip hukuk büromuz yabancı yatırımların hukuki yanlarıyla A’dan Z’ye planlaması ve realize edilmesi konusunda müvekkillerimize kapsamlı ve tam bir hizmet paketi sunmaktadır.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Hukuk büromuz proje finansmanı, kredi sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmeleri, foreks işlemleri, ticari işletme rehni,  emtia ve yatırım derecesi finansmanı başta olmak üzere finansal yeniden yapılandırma anlaşmaları, kredi görüşmeleri, kredi yapılandırmaları, finansal araçların önerilmesi ve bu konularda müvekkillerimizin temsili gibi hususlarda Türk finansal piyasalarındaki geniş çevresiyle kapsamlı hizmetlerini müvekillerine  uzun yıllardır sunmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra UnitedKS, sayılan bu alanlarda ortaya çıkan çeşitli ve kapsamlı uyuşmazlıklarda gerek uyuşmazlık öncesi ve gerekse de uyuşmazlığın çıkması halinde ilgili mahkeme ve kurumlar nezdinde müvekillerini başarıyla temsil etmektedir.

Sermaye Piyasası Hukuku

Hukuk büromuz sermaye piyasası ve borsa mevzuatı ve uygulamaları ile hisse senetleri, tahvil ve bono, vadeli işlemler piyasaları, foreks işlemleri, halka arz ve bunlarla ilişkili olan tüm sermaye piyasası araçları ve işlemleri konusunda uzun yıllara dayanan tecrübeye sahiptir. Gerek şahıslara gerekse borsada kote olan ve hisseleri işlem gören şirketlerin ve bunlara aracılık yapan menkul kıymet şirketlerinin sermaye piyasası ve borsa kanun ve tebliğleri gereği yapmış oldukları sermaye piyasası işlemlerinde söz konusu kişi ve kurumlara danışmanlık yapılmakta, özellikle şirketlerin sermaye piyasası ve mevzuatından kaynaklanan yükümlülükleri gereği yasal mevzuata uyumlulukları denetlenmekte ve yasal mevzuata uygun hale getirilmesinde çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca hukuk büromuzca borsada kote olan şirket yetkililerinin veya borsa aracılığıyla sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapan şahısların bu işlemlerinden kaynaklanan ve sermaye piyasası kanun ve mevzuatına aykırılığından dolayı idari makamlarca haklarında yasal takibat yapılarak hukuk ve ceza davaları açılan söz konusu kimselere de hukuki hizmetler verilmekte ve gerektiğinde bu kişiler ilgili mahkemeler ve kurumlar nezdinde başarıyla temsil edilmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Rekabet Hukuku

Hukuk büromuz uluslararası ticaret hukuku ve teamüller uyarınca uluslararası ortaklıklar, çok taraflı uluslararası sözleşmeler, ticari alım-satım, taşımacılık ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi konularında yerli ve yabancı firmalara hukuki hizmet vermekte olup uluslararası ticari uyuşmazlıkların yabancı mahkemelerde ve uluslararası tahkimlerde takibi konusunda uzmanlaşmıştır.

Hukuk büromuz rekabet hukukuna ilişkin yargılama ve davalarda, birleşme ve ortak girişimlerde, birçok farklı sektöre ilişkin tekel oluşturmaya karşı davalarda, kamu soruşturmalarında ve uluslararası ticari birliklerde, gurup davalarında, düzenleyici kurum ve sektör uygulamalarında rekabet hukukuna ve uygulamalarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, bu hususlarla ilgili ticari uyuşmazlıkların çıkması halinde uyuşmazlığın tarafı gerçek ve tüzel kişileri ilgili mahkemeler nezdinde yetkinlikle temsil etmektedir.

İş Hukuku

Hukuk büromuz İş Hukuku alanında işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda uzmanlaşmış olup, özellikle işveren ve çalışanlar arasında uyuşmazlık çıkmadan önce önleyici hukuk fonksiyonunu icra etmek üzere şirketlere veya şirketlerin insan kaynakları yönetimine kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gerektiğinde şirketlerin konuyla ilgili yöneticilerine eğitimler verilmekte ve anılan alanda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları minimize etme konusunda gerekli şirket içi düzenlemeleri yapmakta veya önermektedir.

Şirketlerin sosyal güvenlik kurumlarıyla olan ilişkilerinde şirket yöneticilerini eğitmekte, gerektiğinde sendikalarla toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraf temsilcisi olarak yer almaktadır.

Hukuk büromuz bu konuda edindiği deneyimler nedeniyle çalışanları da çalıştıkları iş yerlerindeki doğmuş hak ve alacaklarının takip ve tahsili ve anılan gerçek kişilerin temsili konularında da engin bir tecrübeye sahiptir.

Bütün bunlara ek olarak işveren ve çalışan arasında uyuşmazlığın çıkması halinde de taraf konumundaki ilgili müvekillimizi mahkeme ve kurumlar nezdinde başarıyla temsil etmektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Hukuk büromuz telif hakları, markalar ve endüstriyel tasarımlar, patent ve faydalı modeller, kaynak kullanımı, veri güvenliği ve kullanımı konularında hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte olup, hak ihlallerinin ve bu ihlallere ilişkin davaların takibi konusunda uzun yıllara dayanan tecrübe ve uzmanlaşmış bir kadroya sahiptir.

Vergi ve Gümrük Hukuku

Hukuk büromuz kurumlar vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi, harçlar, vergi ve  cezalarının, gümrük vergi ve cezalarının iptali, transfer fiyatlandırması ve gümrük kaçakçılığı cezaları ve çifte vergilendirme yasağı konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup idare ile oluşacak uyuşmazlıkların, hukuk ve ceza davalarının ilgili mahkeme ve merciiler nezdinde takibi hususunda tecrübeli bir kadroya sahiptir.

İnşaat Hukuku ve Enerji Hukuku

Hukuk büromuz inşaat projeleri ve sözleşmeleri, ruhsat alımı, yüklenici ve alt yüklenici sözleşmeleri, işçi sözleşmeleri, Know-How sözleşmeleri, FIDIC sözleşmeleri ve inşaata bağlı lisans, işletme ve bakım sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi konusunda yetkinlikle hizmet vermektedir. Ayrıca inşaat projelerinden çıkan ihtilaflarda da görev alınmakta ve talep doğrultusunda gerekli hukuki hizmetler  yurtiçi ve yurtdışında verilmektedir.

Hukuk büromuz rüzgar, güneş, jeotermal, madencilik, petrol ve gaz sektörlerinde imtiyaza ve lisansa dayalı enerji varlıklarının enerji piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca ruhsatlandırma, iletim, taşıma, dağıtım, kullanım, üretim ve ithalatına ilişkin anlaşmalarının hazırlanması ve müzakere edilmesi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, bu konularda başta kamu ile olanlar olmak üzere gerçek ya da tüzel kişi ve kurumlarla çıkan uyuşmazlıkların çözümü hususunda da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk büromuz arsa alım-satımı, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul satın alma izinleri, konut ve ticari işletmelerinin kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi ve tapu tescil ve iptali gibi gayrimenkul işlemlerinde hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır.

Sigorta ve Ürün Sorumluluğu

Hukuk büromuz sigorta şirketi kuruluşu, birleşmesi ve devri, esas sözleşme değişiklikleri, şirket iç tüzük ve yönergelerinin sigortacılığa ilişkin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleşmesini teminen hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, banka sigortacılığı sözleşmelerinin hazırlanması, perakendeci ve üretici firmalara tüketici hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ekonomik ve Ticari Suçlar

Ticaret hayatında faaliyet gösteren şirketlerin ister istemez karşılaştığı zorlu ve çözümü noktasında uzmanlık isteyen konulardan biri de ticari dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, zimmete geçirme, ticari bilgi sızdırma, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, kara paranın aklanması ve sermaye piyasalarında haksız kazanç sağlama/içerden öğrenenlerin ticareti ve piyasa dolandırıcılığı/manipülasyon gibi eylem ve işlemlerdir.

Hukuk büromuz, gerçek ya da tüzel kişi müvekkillerine bu konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, bu suçlara ilişkin olarak hukuk ve ceza davalarında müvekkillerini başarıyla temsil etmektedir.

Arabuluculuk & Tahkim

Hukuk büromuz finans, rekabet, fikri mülkiyet, ürün sorumluluğu, gayrimenkul ve ticaret hukuku kapsamında tahkimde görülen uyuşmazlıkların takibi, önceden verilmiş yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, uzlaşma konularında kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte ve tahkim nezdindeki davalarda müvekillerini yetkinlikle temsil etmektedir.

İcra ve Dava Takibi

Ülkemizdeki ticaret ve hukuk alanındaki şirketlerin veya gerçek kişilerin karşılaştığı  en önemli konuların başında alacaklarının zamanında ve en tatmin edici bir şekilde takip edilmesi ve tahsil edilmesi hususları oluşturmaktadır. Bunun için de kapsamlı bir mevzuat olan icra iflas mevzuatı ve bağlantılı diğer yasal düzenlemelerin yetkinlikle bilinmesi ve takip edilmesi önem arzettiği gibi en az bu husus kadar bu alacakların ilgili icra daireleri ve yasal merciiler nezdinde takibi de özel ve uzmanlık isteyen bir konu olarak iş hayatında veya kişilerin yaşamlarında yer almaktadır.

İşte hukuk büromuz özellikle finansal kurum ve kuruluşlar ile olan bilgi ve deneyimi ile ve keza icra daireleri nezdindeki tecrübesini arkasına alarak bu konuda talepte bulunan müvekkillerine yetkinlikle ve başarıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Alacak Tahsili

Shaking-Hands-Commercial-Collection-Agency UnitedKS Hukuk Bürosu,Türkiye genelinde, özellikle ciddi anlamda problemli olan özel bölgelerde dahi, alacak tahsili ve iflas işlemlerinin yönetiminin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, hukuki ve ticari konulardaki yasal işlemlerde hizmet sunmaktadır.

Hukuk Büromuz, müvekkillerine, ödenmeyen alacakların tahsilinde daha başarılı olmak için birçok yenilikçi strateji sunmakta ve her özel duruma en iyi çözümü şekillendirme yeteneği ile, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına mümkün olan en iyi çözümü getirmekte ve zaman ve para kaybını en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Sonuç ise, oldukça donanımlı uzman avukatlarımız ve sayıları sürekli artan memnun müvekkillerimiz olmaktadır.

Etkili hukuki hizmet sağlamanın kilit noktası, müvekkilimizin ihtiyaçlarını anlamak ve ticari ve hukuki alanda yorumlayarak, çözümler arasından hem fiyat hem de zaman açısından en uygun çözümü bulmaktır.

Programlarımız, Türkiye’deki yasal hizmetlere, hızlı, etkili ve esnek erişim imkanı vermektedir.

Avukatlarımız, tüm ülkede dava takibi gerçekleştirebilecek düzeydedir.

Ulusal ve uluslararası, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren birçok şirketle çalışarak ( bankalar, şirketler, uluslararası hukuk firmaları, uluslararası kurumlar ve EuroCollectNet ve Consulegis gibi uluslararası hukuk organizasyonları) uzun yıllardır bu faaliyetleri başarıyla gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede; aşağıda bahsedilen hizmetleri, bahsedilen şartlar çerçevesinde müvekkillerimize sunmaktayız.

YARGI DIŞI ALACAK TAHSİLİ

Uyuşmazlığın olumlu şekilde sonuçlanması halinde, ulusal yargı dışı hukuki tarife tarafından belirlenen minimum ücret ve avukatlık ücretini uygulamaktayız.

ADLİ ALACAK TAHSİLİ

Eğer ilk denemede olumlu sonuç alınamaz ise, müvekkilimizin onay vermesi durumunda yasal süreç başlatmaktayız.

Sunduğumuz şartlar, aşağıda sıralanan nedenler dolayısıyla müvekkilimiz açısından daha avantajlıdır;

Yerinde dava takibi – Alanda doğrudan temsil edilmek, davanın yönetim ücretlerinin yarıya indirilmesini ve aylık raporlar ile acilen bilgilendirilmenizi sağlamaktadır. Bilhassa, eğer dava olumlu şekilde sonuçlanmaz ise, müvekkil şirket maddi ücreti adli tarife tarafından belirlenen minimum ücret ve avukatlık alacağıyla beraber ödeyecektir.

Kapsamlı Yasal Destek – Kapsamlı yasal destek, müvekkil şirketin, borçlarının, alacaklarının, mülklerinin ve bunlara uygulanan usullerin hesaplanarak yapılan tahkikat anlamına gelmektedir. Bu ikinci durum rekabetçi maliyetler arasından daha doğru bir sınıflandırma yapılmasını sağlamaktadır.

Alacak Satın Alma – Türkiye’de, Avrupa’da ve 46 dan fazla ülkede, tüketici ya da ticari alacak portfolyosu almakla ilgilenen müvekkillerimize aktif olarak hizmet sunmaktayız.