NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN İMZALANMASI

Kategori: Genel
Zülal Erbil

Zülal Erbil

Stajyer Avukat

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu pay senetlerini (hisse senedini) ‘Yedinci Bölüm Menkul Kıymetler Birinci Ayırım Pay senetleri’ başlığı altında ele almıştır. Pay senetleri hamiline ve nama yazılı olarak ikiye ayrılmıştır. İlgili yazımızda nama yazılı pay senetlerine ilişkin hukuki tüm düzenleme detaylı olarak incelenecektir. Kanunumuz 484. Maddeden 501. Maddeye kadar pay senetlerinin ayrımını, şekil şartlarını, bastırılması, devri, devir sınırlandırılmalarımı kesin kuralları ile belirlemiştir.

Nama yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin düzenleme TTK’nun 486. Maddesinde ele alınmış olup ‘Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır’ hükmüyle belirlenmiştir. Bu halde nama yazılı pay senetleri şirket hissedarlarından küçük hisse sahibinin talebi olur ise basılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Nama yazılı pay senetlerinin şekil şartları ise; TTK’nun 487. Maddesi ile düzenlenmiştir. Pay senetlerinde ‘şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.’ Kanun kapalı şirket derken halka açık olmayan şirketlerden bahsetmektedir.

TTK’nun 487. Maddesi ikinci fıkrası özellikle nama yazılı pay senetlerinde ayrıca bulunması gereken şekli zorunluluğu ‘sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defterine kaydolunur’ hükmünü içermektedir.

Yukarıda izah edilen kanuni düzenlemeleri ile şirketlere ait nama yazılı pay senetlerinin, şirketin imza yetkililerinden en az iki kimse tarafından imza edilmiş olması geçerlilik şartıdır. Önemlidir ki, bahse konu imza şartında pay sahiplerinden değil şirketi temsile yetkili kimselerden bahsedilmektedir.